Persondatapolitik
for advokatfirmaer tilknyttet advokaterne.com

1. Personoplysninger

 

Vi behandler oplysninger om følgende kategorier af registrerede personer:

 1. a) Klienter
 2. b) Parter der indgår som et led i sagsbehandlingen
 3. c) Ansatte og medarbejdere
 4. d) Samarbejdspartnere, herunder myndigheder
 5. e) Pårørende til klienter og medarbejdere
 6. f) Tidligere medarbejdere
 7. g) Ansøgere

Omfanget og karakteren af personoplysninger, som indsamles og behandles, varierer meget alt efter, om personoplysningerne vedrører en klient, en medarbejder, en part, en samarbejdspartner eller andre.

For så vidt angår følsomme personoplysninger samt oplysninger om strafbare forhold, vil disse som altovervejende hovedregel alene relatere sig til sagsbehandling, mens karakteren af personoplysninger, som opbevares vedr. medarbejdere, er mindre følsom.

For så vidt angår sagsrelaterede personoplysninger, vil karakteren af disse fuldt ud være betinget af sagens karakter og det deraf afledte behov for og krav til personoplysninger. Af samme grund vil det ikke på forhånd være muligt at udelukke behandling af visse typer af personoplysninger.

De altovervejende og typiske personoplysninger der indsamles og behandles, er følgende:

Identifikationsoplysninger.

Til brug for sagsbehandlingen registreres altid navn, adresse, telefonnumre på klienten, parter, samt navnet og kontaktoplysningerne på en evt. repræsentant for klienten samt parten. Personnumre vil blive indsamlet hvor klienten eller parten er en fysisk person og hvor der er krav om at kunne verificere og dokumentere klientens identitet, for eksempel i henhold til hvidvaskloven. 

 

2. Dataansvarlige og databehandlere

Den fælles dataansvarlige samt dennes kontaktoplysninger:

Kontorfællesskabet Kannikehuset ApS, Sønder Allé 9, 1. th., 8000 Aarhus C, CVR. nr. 26 43 51 96,

www.advokaterne.com Omstillingstelefon nr.: +45 86 13 88 33 er den fælles dataansvarlige for advokatfirmaer tilknyttet advokaterne.com

Den dataansvarliges repræsentant samt dennes kontaktoplysninger:

Direktør, advokat (H), Torben Høholt Jensen, thj@advokaterne.com, tlf. nr. + 45 22 20 09 66

De advokatfirmaer, der er tilknyttet advokaterne.com, er følgende:

Advokat Hanne Barkholt, CVR-nr.: 30137396, hb@advokaterne.com

Advokatfirmaet Torben Høholt Jensen ApS, CVR-nr.: 24223132, thj@advokaterne.com

Advokat Henrik Fibiger Hansen, CVR-nr.: 29265313, hfh@advokaterne.com

Advokatfirmaet Lars Broni Advokatanpartsselskab, CVR-nr.: 16123684, lb@advokaterne.com

Advokat Karsten Isager, CVR-nr.: 27181848, ki@advokaterne.com

Advokatfirmaet v/Flemming Huess, CVR-nr.: 21729671, fh@advokaterne.com

Advokat Jens Dynesen, CVR-nr.: 35695648 jd@advokaterne.com

Samtlige dataansvarlige har adresse Sønder Allé 9, 1. th., 8000 Aarhus C, og omstillingstelefon nr. +45 86 13 88 33.

Kategorier af modtagere som personoplysninger er eller vil blive videregivet til, herunder særligt modtagere i tredjelande og internationale organisationer:

 1. Offentlige myndigheder, herunder Danmarks Domstole, Politiet, SKAT, Statsforvaltningen
 2. Advokater og advokatkontorer samt disses ansatte
 3. Revisionsfirmaer
 4. Banker og realkreditinstitutter
 5. Forsikringsselskaber
 6. Lønadministrationsvirksomheder
 7. Kreditbureauer

I det omfang der finder sagsbehandling sted, hvor klienten eller modparten er bosiddende i et tredjeland udenfor EU, vil der kunne forekomme overførsel af personoplysninger til de pågældende lande.

Tidspunkt for sletning af personoplysninger:

Sletning af personoplysninger vil fuldt ud afhænge af sagsbehandlingstiden, karakteren af personoplysninger samt behovet for dokumentation.

Sagsoplysninger slettes som udgangspunkt 10 år efter arkiveringstidspunktet, medmindre særlige omstændigheder gør, at sagsoplysningerne skal opbevares i en længere periode.

Oplysninger om tidligere ansatte slettes seneste 5 år efter afslutningen af den journalperiode (eks. kalenderår), hvor personalesagen er afsluttet.

Oplysning om ansøgere, med hvem der ikke er etableret et ansættelsesforhold, slettes

 1. For opslåede stillinger: senest 3 måneder efter at stillingen er blevet besat.
 2. For uopfordrede ansøgere: Senest ved udgangen af det kalenderår ansøgningen er modtaget i, dog tidligst 3 måneder efter modtagelsen.

 

3. Formål med indsamlingen

Formålene med behandling af personoplysninger sker i direkte eller afledt funktion af advokatfirmaernes kerneformål: at drive advokatvirksomhed og dermed forbundne aktiviteter. Dette indbefatter sagsbehandling, kontoradministration og økonomistyring, personaleadministration, førelse af klientkartotek og kartotek over parter, der naturligt indgår i sagsbehandlingen samt efterlevelse af love og forskrifter, herunder hvidvaskloven.  

Formålet med behandling af personoplysninger er sammenfaldende for de involverede virksomheder, hvorfor der er udpeget en fælles dataansvarlig.

 

4. Rettigheder for dig som registreret

Persondataloven giver dig som registreret følgende rettigheder:

 • Ret til at blive orienteret om indsamling/behandling af oplysninger til brug for elektronisk databehandling (§ 28), som opfyldt ved nærværende.
 • Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles elektronisk (§ 31).
 • Ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles elektronisk (§ 35).
 • Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen (§ 37), i det omfang dette ikke konflikter med formålet, hvorunder de er indsamlet og anvendt d.v.s. interesseafvejning.

Såfremt du har afgivet samtykke til behandling og videregivelse af dit cpr-nummer, gøres du herudover opmærksom på følgende:

 • Der er tale om et frivilligt samtykke, hvilket betyder, at du til enhver tid kan tilbagekalde dit samtykke i overensstemmelse med persondatalovens § 38 og dermed få slettet dit cpr-nummer ved at kontakte advokaterne.com, i det omfang dette ikke konflikter med formålet, hvorunder de er indsamlet og anvendt d.v.s. interesseafvejning.
 • Hvis du ikke har givet samtykke, er det ikke muligt for advokaterne.com at varetage dine interesser bedst muligt, og du vil selv skulle varetage dine interesser på anden vis.

Du kan læse mere om persondataloven på www.datatilsynet.dk, herunder ved direkte henvendelse til Datatilsynet.

Du kan klage over behandlingen af dine personoplysninger hos:

Datatilsynet

Borgergade 28,5

1300 København K 
Tlf.: 33 19 32 00
Fax: 33 19 32 18
Mail: dt@datatilsynet.dk

Aarhus den 15. maj 2019 samt 31. marts 2023.

Torben Høholt Jensen