Forretningsbetingelser for advokatfirmaer tilknyttet advokaterne.com

Udfærdiget den: 01. september 2014 revideret 13. marts 2015, 4. juni 2015, 1. august og 11. oktober 2016, 23. maj 2018, 8. maj 2019, 27. juli 2019 samt 27. oktober 2022.

 

advokaterne.com er et kontorfællesskab mellem advokater og advokatselskaber.

Den juridiske bistand og de ydelser, som vi leverer til vore klienter, ydes af den enkelte advokat efter aftale med klienten. advokaterne.com leverer derfor ikke juridisk bistand.

Ingen af advokaterne hos advokaterne.com påtager sig at føre sager for klienter, hvor der er en aktuel eller nærliggende risiko for interessekonflikt.

For at identificere mulige interessekonflikter, har advokaterne.com faste interne procedurer, som sikrer, at interessekonflikter undgås. Hvis en interessekonflikt opstår, henviser vi klienten eller klienterne til en anden advokat.

Vore forretningsbetingelser gælder for den juridiske bistand og de ydelser, som den enkelte advokat leverer til klienten, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Samtlige advokater hos advokaterne.com er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Forretningsbetingelserne gælder for opgaver, der overlades den enkelte advokat efter den 23. marts 2015.

 

  1. Udførelsen af opgaven.

Den enkelte advokat og klienten indgår direkte aftale om den juridiske bistand, herunder omfanget af hver opgave samt klientens og eventuelle andres medvirken og ydelser.

Klienten har således ikke noget kontraktforhold til advokaterne.com eller til de øvrige advokater tilknyttet advokaterne.com, ligesom de øvrige advokater ikke i nogen henseende kan gøres ansvarlige for de fejl eller forsømmelser, som den advokat, som klienten har indgået aftale med, måtte have begået.

Advokaten forpligter sig overfor klienten til at yde kvalificeret juridisk bistand, der leveres til aftalt tid og i aftalt omfang. Advokatens rådgivning er målrettet den konkrete opgave og må ikke anvendes til andet formål uden advokatens udtrykkelige forhåndsaccept. Medmindre andet aftales, er advokaten alene ansvarlige i forhold til klienten for den ydede rådgivning.

Alle opgaver udføres i overensstemmelse med de til enhver tid af Advokatrådet vedtagne advokatetiske regler, som kan findes på www.advokatsamfundet.dk, retsplejelovens regler om advokaters virke samt anden relevant lovgivning.

Advokaten er undergivet reglerne i hvidvaskloven; og har derfor ofte pligt til at indhente og opbevare identitetsoplysninger på klienten.

Advokaten er forpligtiget til at opbevare alle sagsakter i mindst 5 år fra sagens afslutning. Originale dokumenter tilbageleveres til klienten senest i forbindelse med sagens afslutning. Om opbevaring, sletning, indsigt i data, mv. henvises i øvrigt til vores persondatapolitik på www.advokaterne.com.

Klienten får de nødvendige rettigheder til at bruge det skriftlige materiale, som advokaten leverer til klienten i forbindelse med sagen, men advokaten har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet.

 

  1. Honorar, fakturering og klientmidler.

Advokater hos advokaterne.com har ingen fælles aftaler om størrelsen af de honorarer, de fakturerer til klienterne.

Advokaten og klienten indgår selv aftale om honorarets størrelse eller aftale om efter hvilke parametre,  honoraret beregnes.

Advokaten fastsætter sit honorar med udgangspunkt i arbejdets omfang, herunder det anvendte antal sekretær- og advokattimer, den interesse sagen repræsenterer for klienten, værdien af advokatens ydelse, det ansvar der er forbundet med opgaven, sagens kompleksitet, graden af specialistviden og det opnåede resultat.

Opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder gebyrer, rimelige rejse- og opholdsudgifter, forplejning, større kopierings- og forsendelsesudgifter, samt eksterne transmissionsudgifter betales af klienten ud over honoraret.

I forbindelse med påbegyndelsen af en opgave vil klienten, efter anmodning, blive oplyst om honorarets størrelse, hvis det er muligt ud fra opgavens karakter. I disse tilfælde udarbejder vi et aftalebrev. Brevet fastslår vores forståelse af opgaven, hvilket arbejde vi forventer at skulle udføre, hvilken advokat der vil være tilknyttet sagen, honorarsatserne og – om muligt – et samlet honorarskøn for opgaven. Advokaten skønner det samlede honorar i forhold til den forventede arbejdsopgave. Hvis arbejdsopgaven ændres i forbindelse med sagen, vil advokaten orientere om de ændrede forudsætninger. I løbende klientforhold og i mindre sager, hvor klienten selv entydigt har beskrevet opgaven, eller i hastesager, kan dette udelades.

I forbrugerforhold udarbejdes der altid et aftalebrev, inden arbejdet påbegyndes.

Advokaten og klienten indgår selv aftale om a/conto fakturering. Advokaten og klienten indgår endvidere selv aftale om eventuel forudbetaling, herunder til sikkerhed for betaling af eksterne omkos

Advokatens betalingsbetingelser fastsættes af den enkelte advokat, men vil altid udgøre mindst 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter og eventuelle rykkergebyrer i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Alle klientmidler, der betros advokaten, forvaltes efter Advokatsamfundets regler, og bliver indsat på klientkonti. Tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. I det omfang vi modtager forudbetaling eller deponering af omkostninger, vil sådanne betalinger blive betragtet som klientmidler, der skal indestå på en klientkonto, hvor tilskrevne renter (både positive og negative renter) tilfalder klienten.

Den enkelte advokat hæfter for de klientmidler, som er betroet advokaten.

Med virkning fra den 1. juni 2015 er indført nye regler for dækning af indestående på klientbankkonti i tilfælde, hvor et pengeinstitut bliver nødlidende. Ændringen indebærer, at der ikke længere er fuld dækning for indskud på klientbankkonti, i tilfælde af det kontoførende pengeinstituts økonomiske sammenbrud. Der gælder således de samme regler for klientbankkonti som for andre bankkonti. Der er herefter et dækningsmaksimum på 100.000 euro. Dækningsmaksimum beregnes for det enkelte pengeinstitut pr. kunde og omfatter kundens indeståender på egne konti, på separate klientkonti og på samleklientkonto. Advokaten påtager sig intet ansvar for en klientens tab som følge af det kontoførende pengeinstituts økonomiske sammenbrud.

Det fremgår under pkt. 7 nedenfor, hvilket pengeinstitut de enkelte advokatfirmaer benytter sig af.

 

  1. Fortrolighed og insiderregler.

Advokaten er forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget af klienten eller modtaget om klienten fortroligt. Alle medarbejdere hos de enkelte advokater og ansatte hos advokaterne.com er pålagt tavshedspligt og instrueret i håndtering af alt fortroligt materiale. Der er i den forbindelse, hos advokaterne.com, udarbejdet en informationssikkerhedspolitik med tilhørende informationssikkerhedshåndbog, alt i overensstemmelse med persondataforordningen og med henblik på overholdelse af forordningen.

Alle advokater og øvrige ansatte er undergivet særlige regler i overensstemmelse med gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

 

  1. Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring.

Den enkelte advokat er alene ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Ansvaret pr. opgave er begrænset til den enkelte advokats til enhver tid gældende maksimale dækning i henhold til den tegnede ansvarsforsikring. De samlede erstatningsbeløb, som én klient er berettiget til at modtage, kan ikke overstige den maksimale dækning, for så vidt angår samtlige krav klienten rejser i ét kalenderår.

Advokaten og øvrige medarbejdere er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v.

Advokaten hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som advokaten har henvist klienten til, ligesom advokaten ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som advokaten efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

Advokatfirmaerne hos advokaterne.com er alle ansvarsforsikrede i et anerkendt forsikringsselskab. Advokatfirmaet Lars Broni er ansvarsforsikret i HDI Danmark Forsikring og Advokatfirmaet Torben Høholt Jensen er ansvarsforsikret via Willis Tower Watson I/S i HDI Danmark. Alle øvrige advokatfirmaer er forsikret i Lloyds London, via dahlberg assurance agentur A/S.

 

  1. Lovvalg og værneting.

Advokaternes rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret.

Eventuelle tvister kan alene indbringes for Retten i Århus.

 

  1. Betalingsoplysninger.

Der bedes altid henvist til sagsnr. ved kontooverførsler. Nærmere om kontonumre for de enkelte advokater kan oplyses ved henvendelse til advokaterne.com.

 

  1. Virksomheds- og pengeinstitutoplysninger for advokatfirmaerne tilknyttet advokaterne.com:

Advokatfirmaet Torben Høholt Jensen ApS, CVR-nr.: 24223132 – Danske Bank A/S

Advokat Karsten Isager, CVR-nr.: 27181848 – Djurslands Bank A/S

Advokatfirmaet Lars Broni Advokatanpartsselskab, CVR-nr.: 16123684 – Danske Bank A/S

Advokat Henrik Fibiger Hansen, CVR-nr.: 29265313 – Jyske Bank A/S

Advokat Hanne Barkholt, CVR-nr.: 30137396 – Sydbank A/S

Advokat Flemming Huess, CVR-nr.: 21729671 – Middelfart Sparekasse

Advokat Jens Dynesen, CVR-nr.: 35695648 – Jyske Bank A/S

 

  1. Klageadgang

Advokatnævnet behandler klager over advokaters adfærd og salærer. En eventuel klage skal sendes til:

Advokatnævnets sekretariat

Kronprinsessegade 28

1306 København K

Telefon: 33 96 97 98

E-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Om Advokatnævnet i øvrigt kan henvises til www.advokatsamfundet.dk

 

—o0o—

 

På vegne samtlige advokatfirmaer tilknyttet advokaterne.com samt Kontorfællesskabet Kannikehuset ApS.

 

Torben Høholt Jensen

advokat (H)